Hoài An Mình đã từng tới ăn 2 trong các quan ăn này, công nhận là rất ngon nhé !

Top